Předškolní a mimoškolní pedagogika – pomaturitní studium

IMG_2277aStudium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup v předškolní a mimoškolní pedagogice.

Studenti jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak svoji práci hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se studenti učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Studenti budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty:
Pedagogika, Psychologie, Didaktika hudební výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Didaktika pohybové výchovy, Didaktika dramatické výchovy
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží. Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Kombinované zkrácené studium je 1leté, určené uchazečům s maturitou a nejméně 3letou praxí, které probíhá většinou ON-LINE systémem a odpoledními (13.00 – 19.45) konzultacemi s denní docházkou v termínech:

1. pololetí: 1. roč. zahájení (1-leté i 2-leté)
pro pondělní výuku 4.9.2017 ve 12.00 hodin
pro sobotní výuku 9.9.2017 v 9.00 hodin.
V obou případech proběhne i 1. konzultace

2. pololetí: xxx

Školné :
29.000,- Kč při zaplacení do 30.6.
31.000,- při zaplacení do 31.8.
2 x 17.000,- při zaplacení do 31.8. a 31.1.
36.000,- Kč při jiném způsobu placení
(školné  musí být zaplaceno do dne konání maturity)

Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. 
Pokud nebude tato částka zaplacena, není platné rozhodnutí o přijetí a na místo bude přijat(a) další student(ka).

Dálkové či kombinované zkrácené studium 2leté, je určeno uchazečům s maturitou a praxí do 3let, které probíhá také většinou ON-LINE systémem a konzultacemi shodnými s jednoletým zkráceným studiem.
Roční školné :
24.000,- Kč při zaplacení do 30.6.
26.000,- při zaplacení do 31.8.
2 x 14.000,- při zaplacení do 31.8. a 31.1.
30.000,- Kč při jiném způsobu placení
(školné za druhý rok musí být zaplaceno do dne konání maturity)

Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. 
Pokud nebude tato částka zaplacena, není platné rozhodnutí o přijetí a na místo bude přijat(a) další student(ka).

Podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 1 a 2letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat
formou 4letého dálkového,
zkráceného (pomaturitního) 2letého dálkového či kombinovaného studia  nebo
zkráceného (pomaturitního) 1letého kombinovaného studia.

Kód oboru 75-31-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

facebookgoogle_plusyoutube