Studium je čtyřleté a jeho cílem je připravit žáky pro nižší a střední stupeň řízení a organizace ve veřejném i podnikatelském sektoru. Základem této přípravy je získání odbornosti v komplexu ekonomických a psycho-sociálních disciplín. Důraz je také kladen na problematiku řízení a vedení lidí v souladu s cíli podniků a institucí.

Absolvent najde uplatnění na všech stupních personálního řízení jako manažer a specialista v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích, na úřadech práce apod.


Dálkové studium je 4leté, výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Pokud má student již dříve nějaké vzdělání, může být přijat do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Řízení lidských zdrojů lze studovat formou 2letého zkráceného  či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02