Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

IMG_2277a

Podávejte přihlášky na školní rok 2019/2020.
Přijímat budeme podle došlých přihlášek.

Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup v předškolní a mimoškolní pedagogice.

Studenti jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak svoji práci hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se studenti učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Studenti budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty:
Pedagogika, Psychologie, Didaktika hudební výchovy, Didaktika výtvarné výchovy, Didaktika pohybové výchovy, Didaktika dramatické výchovy
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží. Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Dálkové studium je 4leté a  probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Roční školné :
20.000,- Kč při zaplacení do 30.6.
22.800,- při zaplacení do 31.8.
2 x 12.000,- při zaplacení do 31.8. a 31.1.
27.600,- Kč při jiném způsobu placení
(školné za druhý rok musí být zaplaceno do dne konání maturity)

Pokud má student již dříve nějaké (i částečné) vzdělání, může být přijat do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat
formou 4letého dálkového,
zkráceného (pomaturitního) 2letého dálkového či kombinovaného studia  (nutná maturita) nebo
zkráceného (pomaturitního) 1letého kombinovaného studia (nutná maturita a nejméně 3 roky praxe).

Kód oboru 75-31-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

facebookgoogle_plusyoutube